Overige verdragen

Ook in andere internationale verdragen zijn zoogdieren beschermd. Zo ziet het beschermingsregime van het CITES-verdrag erop toe dat het verhandelen van plant- en diersoorten niet leidt tot het uitsterven van deze soorten. De Bonn-conventie voorziet in het behoud van (met name bedreigde) trekkende diersoorten, met daaruit voortvloeiend het Bats Agreement (ook bekend als Eurobats) met als doel de bescherming van de in Europa voorkomende vleermuizen. Het trilaterale Wadden Sea Seals verdrag tussen Denemarken, Duitsland en Nederland heeft als doel een gunstige staat van instandhouding van de gewone zeehond te bereiken en te behouden in de Noordzee.