Lutra 65-1 2022

Contents / Inhoud

Themanummer: Overwinterende vleermuizen in Nederland en Vlaanderen
Special issue: Hibernating bats in the Netherlands and Flanders

Voorwoord
Preface
De redactie van de Lutra Special / Lutra Special Editorial Board

Artikelen / Research Papers

Tachtig jaar vleermuiswintertellingen: van ringen naar monitoren en beschermen
Eighty years of hibernation surveys: from banding to monitoring and protection
Gerhard Glas

Overwinterende vleermuizen in Nederland in 1986-2020 op basis van het NEM Meetprogramma Wintertellingen Vleermuizen
Hibernating bats in the Netherlands in 1986-2020, based on the National Monitoring Scheme of Bat Hibernacula
Maurice La Haye & Tom van der Meij

Monitoring van overwinterende vleermuizen in mergelgroeven in de periode 1979–2020
The monitoring of hibernating bats in marl quarries in the period 1979–2020
Hans (J.A.) Weinreich & Ludy S.G.M. Verheggen

Overwinterende vleermuizen in Vlaams mergelland: een overzicht over de periode 1989-2020
Hibernating bats in Flemish marlland: an overview of the period 1989-2020
Ghis Palmans

Overwinterende vleermuizen in de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 1980-2020: het wel en wee van een dynamisch samengaan van natuurlijk en cultureel erfgoed
Hibernating bats in fortifications of the New Dutch Waterline 1980-2020: the ups and downs of a dynamic co-existence of natural and cultural heritage
Buys et al. - Appendix I / Bijlage I
Buys et al. - Appendix II / Bijlage II
Jan C. Buys, Eric A. Jansen & Jelle S. van Zweden

Overwinterende vleermuizen langs de Nederlandse kust
Hibernating bats along the Dutch coast
Kees Mostert, Jan Piet Bekker & Kees Kapteyn

Vleermuizen in de Voorberg en de Jezuïetenberg
Bats in the Voorberg and the Jezuïetenberg
Ger Beckers

Trends van overwinterende vleermuizen in kleine kunstmatige winterverblijfplaatsen in Noord-Limburg en hun populatiedynamica verklaard door klimatologische omstandigheden
Verhees et al. - Bijlage tabel S1
Long-term trends of bats hibernating in small artificial hibernacula in northern Limburg and population dynamics explained by climatic conditions
Verhees et al. - Supplementary table S1
Joris J.F. Verhees, Jan C. Buys, Paul H. van Hoof, Henk W.G. Heijligers & Willem F. de Boer

Overwinterende vleermuizen in de Amsterdamse Waterleidingduinen
Hibernating bats in the Amsterdamse Waterleidingduinen
Rogier Lange, Floor van der Vliet & Bart Noort

Bestandsontwikkelingen van overwinterende watervleermuizen (Myotis daubentonii) en meervleermuizen (M. dasycneme) in de duingebieden Meijendel en Uilenbosch
Annual numbers of hibernating Daubenton’s bats (Myotis daubentonii) and pond bats (M. dasycneme) in the dune areas of Meijendel and Uilenbosch
Peter H.C. Lina, Aldo M. Voûte, Anne-Jifke Haarsma, Alphons H.H.M. Bongers & Bart (C.) A. Noort

Het effect van buitentemperatuur en eigenschappen van winterverblijven in de duinen op overwinterende vleermuizen
Effects on hibernating bats of ambient temperatures and the characteristics of winter roosts in a dune area
Annemieke van Zuijlen & Dick Groenendijk

Overwinterende vleermuizen op Klein Heidekamp (Schaarsbergen, Arnhem)
Hibernating bats at Klein Heidekamp (Schaarsbergen, Arnhem, the Netherlands)
Gerhard Glas & Ruud Kaal

Geautomatiseerde langetermijnregistratie van vleermuisactiviteit in Fort Steendorp (Vlaanderen, België)
Automated long-term registration of bat activity at Fort Steendorp (Flanders, Belgium)
Alex Lefevre, Ludo Holsbeek, Arno Thomaes, Anne-Jifke Haarsma & Joris Goossens

De samenhang tussen aantallen overwinterende gewone grootoorvleermuizen (Plecotus auritus) en weersomstandigheden (temperaturen en neerslag)
The relationship between the numbers of hibernating brown long-eared bats (Plecotus auritus) and weather conditions (ambient temperatures and precipitation)
Jan Piet Bekker

Een methode voor actief onderzoek naar massawinterverblijfplaatsen van de dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) in stedelijke omgeving
A method for actively surveying mass hibernation sites of the common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus) in the urban environment
Eric A. Jansen , Erik Korsten, Marcel J. Schillemans, Martijn Boonman & Herman G.J.A. Limpens

Een overwinterende grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) in de vastelandsduinen van Zuid-Holland
A hibernating greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) in the mainland coastal dunes of Zuid-Holland
Kees Mostert & Jan Alewijn Dijkhuizen