Hoefdierenadvies provincie Utrecht

In de voortgangsrapportage Faunabeleid 2022 (geagendeerd in de vergadering van 15 juni 2022 van de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen) is opgenomen dat de Provincie Utrecht opdracht zal geven voor het opstellen van een Hoefdierenadvies. De aanleiding voor het aanvragen van een Hoefdierenadvies was de schorsing in voorlopige voorziening door de Rechtbank Midden-Nederland van de ontheffing gericht op het handhaven van de nulstand van wilde zwijnen in de provincie Utrecht. De provincie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank en heeft besloten om het hele beleid en beheer gericht op alle hoefdieren opnieuw te bezien. Het gaat om wild zwijn, damhert, edelhert en ree en om de invloed van eventuele vestiging van de wolf op de genoemde hoefdieren. Sinds 2012 (Beleidsnota edelhert, damhert en wild zwijn) is het beleid van de provincie dat een kleine populatie edelherten zich op de Utrechtse Heuvelrug, inclusief aangrenzende uiterwaarden tussen Rhenen en Amerongen, mag vestigen. Dit beleid is eind 2016 bevestigd bij de vaststelling van het provinciale Beleidskader Wnb (Wet Natuurbescherming) met de kanttekening dat de uitkomst van een evaluatie na daadwerkelijke vestiging aanleiding kan zijn voor een besluit om de populatie niet te handhaven. Gezien jurisprudentie en analyses van juristen is het overigens inmiddels de vraag of een besluit om aanwezige edelherten weer te verwijderen zal standhouden in bezwaar en beroep. De provincie wil inzicht krijgen in de geschiktheid van verschillende delen van Utrecht als leefgebied voor edelherten en wilde zwijnen, de te verwachten effecten van populaties van deze soorten en de noodzakelijke inrichtingsmaatregelen, beheeropgave en organisatie. Voor damhert en ree, die al in de provincie aanwezig zijn en planmatig beheerd worden, wenst de provincie een advies over de wenselijkheid van aanpassing van het huidige beleid en beheer. De opdracht De opdracht bestaat uit het formuleren van een beleid- en beheeradvies t.a.v. hoefdieren (wild zwijn, ree, edelhert en damhert) voor de provincie Utrecht, inclusief een beknopte doorkijk naar de toekomst, waarbij de aanwezigheid van wolven mogelijk invloed kan hebben op het te voeren beleid en beheer