Publicatieoverzicht

Monitoring foerageergebied meervleermuis Natura 2000-gebied Rijntakken: Coördinatie vrijwilligers 2022

2022

De coördinatie van de monitoring van de meervleermuis in Natura2000-gebied Rijntakken omvat de voorbereiding en begeleiding die nodig is om deze monitoring grotendeels door vrijwilligers uit te laten voeren. Voor dit onderdeel is een korte notitie opgesteld die een verantwoording bevat van de verrichte coördinatie-werkzaamheden, die aangeeft in hoeverre alle voorziene inventarisaties daadwerkelijk door vrijwilligers of beroepskrachten zijn uitgevoerd, en die eventuele bijzonderheden uit het betreffende veldseizoen vermeldt.

Alternatieve verblijfplaats voor steenmarter

2022

De steenmarter (Martes foina) is een middelgrote marter die vroeger met name in de oostelijke provincies van Nederland aanwezig was, maar tegenwoordig overal in Nederland is aan te treffen (met uitzondering van de Waddeneilanden). Wel zijn de aantallen (dichtheden) in het westen van Nederland wat lager dan in andere delen van Nederland. De soort wordt niet bedreigd en staat niet op de Rode Lijst in Nederland.

Aanvullende onderbouwing advies bevers Oude Wiel te Wamel

2022

In Wamel (Gemeente West Maas en Waal) hebben bevers (Castor fiber) zich gevestigd in het Oude Wiel. Door de droge zomer van 2022 was de waterstand dermate gezakt dat er meerdere beverholen in de oever zichtbaar werden. Het overgrote deel van de holen bevond zich aan de zijde van het wiel dat tegen de primaire waterkering aan ligt. De meeste holen zijn na het ontdekken zo snel mogelijk door waterschap Rivierenland (WSRL) nagegraven en gedicht, waarbij de Zoogdiervereniging ook aanwezig was voor de ecologische begeleiding.

Advies bevers Oude Wiel te Wamel

2022

In Wamel (Gemeente West Maas en Waal) hebben bevers zich gevestigd in het Oude Wiel tegen de primaire waterkering. Door de droge zomer van 2022 was de waterstand dermate gezakt dat er meerdere beverholen in de oever zichtbaar werden. Het overgrote deel van de holen bevond zich aan de zijde van het wiel dat tegen de primaire waterkering aan ligt. De meeste holen zijn na het ontdekken zo snel mogelijk nagegraven en gedicht, waarbij de Zoogdiervereniging ook aanwezig was voor de ecologische begeleiding.