Publicatieoverzicht

Advies bevers in wiel ten oosten van Dodewaard

2022

In Dodewaard (Gemeente Neder-Betuwe) hebben bevers zich gevestigd in een binnendijks gelegen wiel net ten oosten van het dorp, tegen de primaire waterkering. Eerdere winters waren hier al bevers aanwezig en in de zomers staat er nog nauwelijks water in het wiel, waardoor de bevers elders verblijven. De afgelopen tijd is geprobeerd om de oevers minder geschikt te maken voor bevers door het verwijderen van veel vegetatie. Deze winter dook de bever echter weer op in het wiel en heeft er opnieuw holen gegraven, waarvan de meeste aan de zijde van de kering zijn gesitueerd.

Monitoring foerageergebied meervleermuis Natura 2000-gebied Rijntakken: Resultaten 2022

2022

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Rijntakken. De Zoogdiervereniging heeft in opdracht van de provincie een aanpak uitgewerkt voor de monitoring van het foerageergebied van de meervleermuis (Myotis dasycneme) in dit Natura 2000- gebied. De uit te voeren monitoring heeft als doel basisgegevens te leveren voor de als habitatrichtlijngebied aangewezen delen van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Met deze basisgegevens moet kunnen worden beoordeeld of de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied gehaald worden.