CaLutra

Bever
Bever (Bron: Wout van Houwelingen)

De Bever (Castor fiber) heeft weer voet aan de grond in Nederland! Na de eerste herintroducties van de soort in 1988 in De Biesbosch - en meerdere uitzettingen later - is de bever een onmiskenbaar onderdeel van onze zoogdierfauna geworden. De bever wordt nu ook steeds vaker buiten de kerngebieden van de 'uitzetlocaties' gesignaleerd. Die steeds groter wordende verspreiding brengt de behoefte mee om de ontwikkeling van de bever in Nederland goed te volgen. CaLutra Nederland geeft daar vorm aan.

Ook de Otter (Lutra lutra) is terug en begint zich steeds verder over Nederland te verspreiden. Na de herintroductie van de otter in De Wieden/Weerribben/Rottige Meethe eind vorige eeuw, heeft de otter zich verspreidt over het noorden en oosten van Nederland, en zijn er zelfs populaties ontstaan in het plassengebied in het westen van het land, er duiken op steeds meer plaatsen onverwacht otters op. CaLutra heeft al jaren een goed lopend netwerk van vrijwilligers om de groeiende verspreiding van de otter in kaart te brengen en in de gaten te houden. 

Bestuur CaLutra

Voorzitter: Wilmar Remmelts
Secretaris: Nicky Brouwer
Penningmeester: Afra Hendriks
Coördinator reco's: Martijn Piek
Lid: Jacob van Olst
Lid: Elze Polman
Lid: Ellen van Norren

Het bestuur heeft een beleidsvisie ontwikkeld die ter inzage is. Klik hier om deze te bekijken.

Hoofddoel

Het hoofddoel van de werkgroep CaLutra van de Zoogdiervereniging betreft de bescherming van otter en bever. Die bescherming uit zich in de volgende doelstellingen:

 • de bever en de otter in Nederland een levensvatbare populatie hebben met zo min mogelijk onnodig door de mens veroorzaakte sterfte.
 • de monitoring is op orde zodat vroegtijdig oplossingen kunnen worden aangedragen voor (infrastructurele) knelpunten (zowel voor als door beide soorten) en risico’s voor het voortbestaan van lokale populaties van de twee soorten.
 • de kennis over de status en ecologie van de twee soorten is toegenomen en geborgd in wetenschappelijke publicaties, een kwalitatief goede dataopslag en mensen bij vrijwillig of professioneel werkende organisaties. 

Hoe bereiken we de doelstellingen?

Om deze doelstellingen te bereiken is Calutra de organisatie die onafhankelijk kan lobbyen. CaLutra is ook een logische partij om vrijwillige activiteiten op het vlak van onderzoek en voorlichting te coördineren. CaLutra vervult deze rol namens de Zoogdiervereniging samen optrekkend met andere natuur organisaties. CaLutra kan haar doelstellingen realiseren met de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Deze dragen bij aan monitoringonderzoek, ecologisch onderzoek, verkennen nieuwe locaties en trekken waarnemingen na. Daarnaast onderhoudt de werkgroep een netwerk van regionale contactpersonen, die elk de ontwikkelingen rond een locatie actief volgen. CaLutra vrijwilligers voeren de monitoring uit voor het NEM verspreidingsonderzoek Otter.

Meer informatie over de activiteiten en hoe je kan meedoen vind je hier.

Contact

Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
E-mail: CaLutra

De bever

Nu het zo goed gaat met de bever, wil CaLutra voorkomen dat de bever onnodig als een plaagdier wordt gezien. Dit wordt bereikt door het draagvlak voor de bever te vergroten (door middel van excursies, lezingen, informatiemateriaal) en potentiële overlast op tijd te herkennen en handreikingen te gaan bieden om deze overlast te beperken.

Kennis over de bever wordt verzameld en gebundeld en ingezet voor voorlichting, onderzoek en bescherming. Hiermee wil CaLutra zich neerzetten als kennisautoriteit op het gebied van bever in Nederland.

De otter

CaLutra vrijwilligers brengen de verspreiding en de groei van de otterpopulatie in Nederland in kaart. We zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers met name in gebieden waar aanwezigheid vermoed wordt, maar nog niet is aangetoond. Verwacht wordt dat de otter zich de komende jaren nog verder gaat uitbreiden en het uiteindelijke doel van CaLutra is dan ook om een nagenoeg landsdekkend netwerk van vrijwilligers te onderhouden.

Verder heeft CaLutra het draagvlak voor de otter vergroot door 2021 uit te roepen tot het Jaar van de Otter. Hierbij hebben zeer veel organisaties samen met CaLutra zich ingezet om de otter bij het Nederlandse publiek onder de aandacht te brengen. Kennis over de otter wordt verzameld en gebundeld en wordt ingezet voor voorlichting, onderzoek en bescherming. Hiermee heeft CaLutra een positie verworven van kennisautoriteit op het gebied van otter in Nederland.

CaLutra logo

Lid worden

CaLutra vrijwilligers en andere geïnteresseerde abonnees ontvangen 2-3x per jaar de CaLutra nieuwsbrief en worden uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten van de werkgroep. Er wordt geen contributie gevraagd, slechts een actieve interesse voor de bever of otter in Nederland en bij gelegenheid een actieve bijdrage.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

10 tips over wat jij zelf kan doen voor de otter!

 1. Word vrijwilliger en spoor ottersporen op. Hiermee wordt de verspreiding duidelijker en kunnen gerichter maatregelen worden genomen. Meld je aan bij de regiocoördinator, die maakt je wegwijs.
 2. Hang een wild-camera op en vindt als eerste een otter in jouw omgeving.
 3. Heb je een tuin aan het water in een gebied waar otters voorkomen? Zorg voor een bosje, daar kunnen otters uitrusten. En zorg voor een natuurlijke oever zodat de otters het water uit kunnen (hang daar ook een camera op…).
 4. Misschien werk je bij een gemeente, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat of ProRail. Als je weet dat er gewerkt gaat worden aan wegen en bruggen, probeer deze dan ottervriendelijk in te richten met een loopplank. Daarnaast is het belangrijk om watergangen te voorzien van fauna-uittreedplaatsen of natuurvriendelijke oevers en bosjes voor dekking.
 5. Vraag bij de gemeente waar je woont wanneer er wordt gewerkt aan wegen en bruggen. Vraag of er loopplanken of rasters kunnen worden aangebracht tijdens de geplande werkzaamheden.
 6. (Beroeps)vissers kunnen voorkómen dat otters visnetten in zwemmen, door het plaatsen van een stopgrid.
 7. Automobilisten: als je maximaal 60 km per uur rijdt op wegen waar otters kunnen oversteken, dan kan je op tijd remmen. Otters steken vooral over van water naar water, vaak op de plaats waar het water het dichtst bij de weg is. Maar ook wel eens op andere plaatsen!
 8. De waterkwaliteit blijven verbeteren. Zet je in om dit verder voor elkaar te krijgen, ook voor het tegengaan van medicijnresten en andere microverontreinigingen.
 9. Bedenk een nieuw moeras natuurgebied en bel een natuurorganisatie om samen te regelen dat het er komt, zoals bijvoorbeeld Natuurmonumenten heeft gedaan met de Markerwadden en het WNF/Ark met het Haringvliet. Dit wordt mooi nieuw otter leefgebied.
 10. Neem contact op met mensen die je kent in Duitsland en vertel waarom de otter zo bijzonder is. Het is voor de otter belangrijk dat de maatregelen die in Nederland zo goed werken ook in Duitsland genomen gaan worden, zodat de otters in het oosten van Duitsland gaan uitwisselen met de otters in Nederland.


Misschien bedenk jij nog wel iets anders wat je kan doen voor de otter, mail ons!