Cursus Vleermuizen en Planologie

01 november 2022 tot 15 november 2022
Boerderij Hoekelum, Edeseweg 122, Bennekom
€950 ex btw

De Zoogdiervereniging organiseert op 1, 8 en 15 november 2022 de cursus ‘Vleermuizen en Planologie’.  De cursus wordt georganiseerd op Boerderij Hoekelum in Bennekom.

Vleermuizen zijn strikt beschermd. Ruimtelijke ontwikkelingen, in breedste zin van het woord, kunnen vleermuizen of hun leefgebied schaden. Maatregelen ter voorkoming, vermindering van of compensatie van de schade kunnen dan aan de orde zijn. Vleermuizen hebben een, voor veel mensen, verborgen leefwijze en onderzoek naar hun verblijfplaatsen, vliegroutes en jachtgebieden kan soms een heel jaar in beslag nemen. Niet op de hoogte zijn van hoe vleermuizen een concreet landschap of gebouw gebruiken, of van de wettelijke verplichtingen hier rekening mee te houden, kunnen leiden tot vertragingen en onzekerheid over de vergunbaarheid van projecten en daarmee ook verhoogde kosten. Bovendien zullen ‘last minute’ maatregelen voor de vleermuizen tegelijk duurder en minder effectief en efficiënt zijn.
Als de functies van landschap, gebouw of boom voor vleermuizen, en de impact van de ruimtelijke ontwikkelingen op die functies, bekend zijn, zijn er tal van mogelijkheden om daarmee om te gaan. Het is mogelijk om een ontheffing van de Wet natuurbescherming te verkrijgen, mits aan een aantal juridisch ecologische randvoorwaarden is voldaan. Meer en meer wordt ook door middel van gedragscodes en gebiedsgerichte ontheffingen geregeld. Vleermuizen zijn een belangrijk aspect voor deze innovatieve juridische aanpak, en andersom.

In deze cursus nemen vleermuizenexperts Herman Limpens en Peter Twisk van de Zoogdiervereniging je mee in de planologische en juridische toepassing van informatie over het voorkomen dan wel afwezig zijn van functionele leefgebieden van vleermuizen in het plangebied.

Inhoud van de cursus
De cursus richt zich in 3 dagen, aan de hand van case-studies en onderlinge oefeningen op het toepassen van informatie in de eigen rol en binnen het proces. Aan de orde komen:

 • de ecologie en het landschapsgebruik van vleermuizen;
 • eisen die de Wet natuurbescherming (Omgevingswet), tegen de achtergrond van de Europese Habitatrichtlijn, de Bats Agreement en m.e.r. richtlijnen, stelt aan hoe er omgegaan wordt met vleermuizen in concrete ruimtelijke ontwikkelingen en planologische processen;
 • welke gegevens beschikbaar moeten zijn, om conflicten en effecten te kunnen beoordelen en op basis daarvan effectieve maatregelen voor mitigatie en compensatie te kunnen plannen;
 • het interpreteren van de gegevens uit de bestaande databanken, gericht op de problemen en kansen in concrete ruimtelijke ontwikkelingen en planologische processen;
 • het actief verzamelen (inventariseren/diverse methoden) en interpreteren van gegevens, gericht op de problemen en kansen in concrete ruimtelijke ontwikkelingen en planologische processen;
 • de eisen aan gebruikte methoden en inventarisatie-intensiteit;
 • de bruikbaarheid van gegevens vanuit verschillende methoden;
 • de eisen die moeten worden gesteld de kennis en vaardigheden van degenen die gegevens verzamelen en interpreteren;
 • hoe in een offerteverzoek, of in een offerte, het uit te voeren ‘(nader-) onderzoek naar vleermuizen’ duidelijk kan worden gespecificeerd;
 • hoe een offerte op inhoudelijke kwaliteit kan worden beoordeeld;

De eigen leefomgeving en eigen projecten worden beleefd vanuit de verschillende vleermuissoorten en vanuit de verschillende rollen van de professionals binnen de processen in concrete ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke planning: we beoordelen ingrepen en potentiële effecten, het benodigde onderzoek en toe te passen methoden en intensiteit, hoe te interpreteren, rapporteren, te mitigeren en compenseren, hoe te offreren en hoe offertes, maar ook hoe ontheffingsaanvragen en mitigatie- en compensatieplannen te beoordelen.

Na afronding van de cursus:

 • beschikken deelnemers over meer actuele kennis van ecologie en landschapsgebruik van de Nederlandse vleermuizen, de wetgeving en vleermuis-inventarisatiemethoden
 • kunnen ze deze kennis effectiever inzetten in hun eigen situatie.

Doelgroep
Deze cursus is gericht op (veld)medewerkers, ecologen en projectleiders van ecologische adviesbureaus, en ecologen, projectleiders en planologen van terreinbeheerders en van overheden en bevoegde gezagen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en rijksdiensten, welke met vleermuizen, ingrepen en wetgeving te maken hebben. Doordat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers deelnemen ontstaat een unieke leersituatie.

Kosten
Deelname aan de cursus kost €950 ex btw. Lunch en cursusmateriaal is hierbij inbegrepen. Doorgang van de cursus is afhankelijk van de aantal deelnemers en mogelijke verscherpingen in de Covid19-maatregelen, hierover wordt u uiterlijk een week voor aanvang van de cursus over geïnformeerd. Bij annulering krijgt u uw volledige cursusgeld terug.