Algemene ledenvergadering (ALV)

02 april 2022
Online via ZOOM
nvt

DATUM: zaterdag 2 april 2022
TIJD: 10.00 uur – 12.00 uur
LOCATIE: via Zoom

AGENDA

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

2. MEDEDELINGEN

  a. Zoogdierdag 2022
  b. Statutenwijziging vereniging is afgerond
  c. Jaar van de Eikelmuis 2022 en Meervleermuis 2023
  d. Voorjaarsoverleg werkgroepen en bestuur


3. MEDEDELINGEN VANUIT DE WERKGROEPEN

4. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING VAN 20 NOVEMBER 2021

5. BESTUURSZAKEN

  a. Voorstel benoeming Pieter van der Kloet als bestuurslid (penningmeester)


6. FINANCIËN

  a. Benoeming kascommissie bestaande uit Hans van Dord, Jos Teeuwisse en Jan Buys
  b. Verslag kascommissie
  c. Vaststellen jaarrekening 2021. Zie deze bijlage.
  d. Décharge bestuur


7. JAARVERSLAG 2021. Bekijk hier de pdf.

8. RONDVRAAG

9. SLUITING